MansoRe and his Dad

ನನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾನು

ಕಾಲದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ರೇಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು, ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ...
Advertisement