ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು 

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ. ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ರಾಜಕಾರಣದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ.

Other Galleries