• Tag results for Negative thoughts

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ, ಗುಣ-ನಡತೆ, ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.   

published on : 10th September 2019