Charred bodies

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com