Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ, ಪುಷ್ಪಾಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಮನಸಿನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Advertisement
Advertisement