ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿ

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com