ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್: ಹಾಟ್ ಲಲನೆಯರ ಜೊತೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್!

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ ವಿಂಟರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ ವಿಂಟರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದರು.

Other Galleries