ಜಿಕಾ ವೈರಸ್: ಅದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು?

ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಏಡಿಸ್ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಚ್ಚುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಜಿಕಾ ಹರಡುತ್ತದೆ. 'ಏಡೆಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ' ಹಗಲು ವೇಳೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಏಡಿಸ್ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಚ್ಚುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಜಿಕಾ ಹರಡುತ್ತದೆ. 'ಏಡೆಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ' ಹಗಲು ವೇಳೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.