ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್‌ ಮದುವೆ ಚಿತ್ರಗಳು

ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮಲಾಲಾ, ಅಸರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತೆ ಮಲಾಲಾ, ಅಸರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಂ ನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ.

Other Galleries

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ