Revoke licences

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com