one-eyed cobra

Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com