'ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೇ ಜಲ ದಿಗ್ಭಂಧನ': ತಿರುಪತಿ ಪ್ರವಾಹದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾತಾಣ ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾತಾಣ ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾತಾಣ ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ಭೇಟಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Updated on
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇಗುಲ
ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಜು
ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂಜು
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇಗುಲ
ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇಗುಲ
ತಿರುಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ
ತಿರುಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸೇತುವೆ
ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಸೇತುವೆ
ತಿರುಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ
ತಿರುಪತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಶೇಷಗಳು
ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಶೇಷಗಳು
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುದಾರಿ ಮಾರ್ಗ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅವಶೇಷ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ
ಶ್ರೀ ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಜಲಪಾತ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಸುದ್ದಿ

No stories found.

Advertisement

X
Kannada Prabha
www.kannadaprabha.com